Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu Internetowego: SKLEP PANI ENGLISH

WSTĘP:

 Sprzedażą produktów elektronicznych na stronie https://panienglish.pl/sklep-pani-english/ zajmuje się Monika Pałucka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PANI ENGLISH MONIKA PAŁUCKA  z siedzibą przy ul. Głównej 30, Tarnów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9930455395

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: monikapalucka87@gmail.com

 Data publikacji Regulaminu: 25.11.2020 r.

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument

Cena – cena brutto Towaru w złotych polskich, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów wysyłki Towaru.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:  https://panienglish.pl/regulamin-sklepu/

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://panienglish.pl/sklep-pani-english/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca: 

PANI ENGLISH MONIKA PAŁUCKA  z siedzibą przy ul. Głównej 30, 33-100 Tarnów, NIP 9930455395

REGON:  142930855,

KONTO BANKOWE: 30 1050 1562 1000 0097 3407 2813

Produkt/Produkt Elektroniczny – niepodzielna i minimalna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia. Dostępny w Sklepie i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej. Podany jako jednostka miary przez określenie jego ceny (cena/sztuka produktu).

Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem SklepuSprzedawca prowadzi sprzedaż ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
 2. Warunkiem zakupu ebooka nie jest rejestracja Kupującego i założenie Konta w SKLEPIE PANI ENGLISH.
 3. Kupujący w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka. Kupujący może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne ebooki.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego. Aby złożyć Zamówienie wystarczy dostęp do:
  • połączenia internetowego,
  • standardowej przeglądarki internetowej,
  • aktywnego adresu e-mail i numeru telefonu.
 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz wyznacza prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w Polskich Złotych (PLN).
 3. Zakazanym jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 3. IV.
 5. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
 6. Produkty są trwale oznakowane jako własność Kupującego, który dokonał ich zakupu w Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Kupujący nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 7. Kupujący w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
 • ingerowania w jego zawartość;
 • publikacji,
 • dystrybucji,
 • powielania;
 • usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
 • oddawania w najem;
 • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

    12. Produkty dostępne na stronie Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Kupujący nabywający Produkt ze Sklepu zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w formie elektronicznej czy papierowej w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Kupującego) z tytułu naruszenia praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w formie elektronicznej nie mają ograniczeń terytorialnych.
 2. Kupujący chcąc dokonać zamówienia na stronie Sklepu, wybiera określony produkt/produkty poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”, a następnie określa sposób płatności. Po wykonaniu ww. czynności potwierdza zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i Płacę”
 3. Kupujący postępuje zgodnie z formularzem zamówienia, podając m.in. swoje dane , numer telefonu, adres email oraz dane adresowe.
 4. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest wiadomość elektroniczna przysłana na adres email podany przez Kupującego.
 5. Sklep niezależnie od postanowień punktu powyższego może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Kupujący jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia. W takiej sytuacji obowiązkiem Sprzedawcy jest skontaktowanie się z Kupującym w celu uzgodnienia prawidłowych danych.

FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
  1. Dostarczenie mailem
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma 1koszyk
 3. Dostępne formy płatności: zintegrowaną bramkę płatniczą DotPay
  1. Szybkie płatności DotPay w tym: szybkie transfery i przelewy online
 1. W przypadku wyboru „Przelewu bankowego” jako formę płatności po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Następnie otrzyma wiadomość e-mail z niezbędnymi danymi do opłacenia Zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący jako formę płatności wybrał „DotPay”, zostanie przekierowany na stronę systemu Dot Pay w celu dokonania płatności. Po wykonanej płatności nastąpi powrót na stronę z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Gdy Kupujący złoży i opłaci Zamówienie, otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz zamówionym ebookiem.
 2. W przypadku, gdy wybrana metoda płatności to „przelew bankowy”, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie do 3 dni od momentu jego złożenia.
 3. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Klientowi w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Sprzedawca czeka na wpłatę od Klienta 3 dni, potem zamówienie uznaje się za nieważne. Brak podania w tytule przelewu numeru zamówienia może znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
 4. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do klienta ebooka przez system. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za awarie techniczne Sklepu niezależne od niego i zobowiązuje się jak najszybciej dosłać zakupione materiały do Kupującego.
 5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Klient ma 90 dni na pobranie ebooka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po tym czasie link stanie się nieaktywny. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy w celu przedłużenia tego czasu, bądź o ponowne wysłanie nowego linku do ebooka po czasie ważności pierwszego linku.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem:

NEWSLETTER

Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Kupującym w Sklepie, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu i pozostałych informacjach związanych z działalnością Sklepu i Sprzedawcy (m.in. bloga)

 1. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się w Sklepie, podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 2. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany
  w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 Stycznia 2020 roku.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt na monikapalucka87@gmail.com

REGULAMIN WEBINARU DO E8
PANI ENGLISH

Regulamin uczestnictwa w Webinarze online dla ósmoklasistów

Definicje:

Organizator – Organizatorem Webinaru online Pani English E8 Study Course jest Monika Pałucka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PANI ENGLISH MONIKA PAŁUCKA  z siedzibą przy ul. Głównej 30, Tarnów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9930455395

Webinar – edukacyjny, grupowy Webinar online dla uczniów przygotowujących się do Egzaminu Ósmoklasisty. Webinar obejmuje 1 spotkanie na żywo online, spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting i potrwa około trzy godziny zegarowe. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, ale podczas ich trwania jest możliwość zadawania pytań lub odpowiadania na pytania prowadzącego w okienku czatu. Lekcja będzie nagrywana. Dostęp do nagrań Uczestnicy dostają po zajęciach w ustalonym wspólnie terminie. Nagrania z lekcji dostępne będą do końca czerwca 2023 roku. Program Webinaru został przygotowany na podstawie aktualnych wymogów egzaminacyjnych oraz Informatora CKE o Egzaminie Ósmoklasisty.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych np. Rodzic ósmoklasisty/ósmoklasistki, która wykupiła Webinar dla Uczestnika. Regulamin Webinaru jest wysyłany Klientowi do akceptacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zakupie.

Materiały – wszelkie materiały – treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Webinaru. Za Materiały Klient nie ponosi dodatkowej opłaty.

Uczestnik/Uczestniczka – osoba, dla której wykupiono Webinar np. ósmoklasista/ósmoklasistka. 

§1 Warunki uczestnictwa w Webinarze

1. Uczestnikami Webinaru mogą być wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego.

2. W celu wzięcia udziału w Webinarze Uczestnik/Uczestniczka musi dysponować komputerem, tabletem lub smartphonem z dostępem do Internetu. Sprzęt dodatkowy, ale niewymagany to słuchawki.

3. Warunki techniczne konieczne do korzystania z treści cyfrowych Webinaru to:

– komputer, tablet lub smartphone z dostępem do Internetu

– standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa, pakiet biurowy,

– standardowy program do otwierania plików w formacie PDF

– standardowy odtwarzacz plików wideo i audio

– aktywny adres e-mail

4. Sprzęt dodatkowy, ale niewymagany to słuchawki.

5. Opcjonalnie Uczestnik/Uczestniczka może zainstalować na smartphonie lub tablecie darmową aplikację ClickMeeting.

6. W celu wzięcia udziału w Webinarze należy uiścić opłatę za Webinar na stronie https://panienglish.pl/sklep-pani-english/. Następnie do 2h przed rozpoczęciem Webinaru każdy uczestnik dostanie swój indywidualny link, który umożliwi mu dołączenie do wydarzenia.

7. Przed zapisem na Webinar niezbędne jest dokładne zapoznanie się z Regulaminem Webinaru.

8. Skuteczne opłacenie Webinaru potwierdzane jest automatyczną wiadomością na podany przy płatności adres e-mail wysłaną z platformy 1koszyk.

9. Klient nie może dokonać zakupu Webinaru anonimowo albo pod pseudonimem.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spotkania w ramach Webinaru. W takim przypadku Uczestnicy będą poinformowani o takiej sytuacji mailowo.

11. W przypadku nieobecności Uczestnika/Uczestniczki na spotkaniu online, nie ma możliwości zwrotu kosztów Webinaru. Związane jest to z zakupem treści cyfrowych. Dokładne informacje podane są w §4 pkt 2. Uczestnik/Uczestniczka dostaje nagrania ze wszystkich odbytych zajęć online, dzięki temu może nadrobić ewentualne zaległości.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Webinaru lub przełożenia go w czasie jeśli liczba Uczestników będzie mniejsza niż 20 lub w przypadku wydarzeń losowych, które uniemożliwią przeprowadzenie go.

§2 Korzystanie z Materiałów

1. Materiały będą dostępne dla Uczestników i przesłane po Webinarze, w uzgodnionym terminie . Zabronione jest udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Po zakończeniu Webinaru Uczestnik będzie mógł korzystać dalej z większości materiałów. Nagrania z lekcji dostępne będą do końca czerwca 2023 roku.

2. Organizator niniejszym poucza Klienta oraz Uczestnika/Uczestniczkę, że cały Webinar oraz wszystkie Materiały, w całości jak i poszczególne elementy np. graficzne, multimedialne, tekstowe stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Organizatorowi.

3. Organizator poucza niniejszym Klienta oraz Uczestnika/Uczestniczkę, że rozpowszechnianie przez nich w/w treści objętych prawami autorskimi bez zgody Organizatora, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

§3 Płatności 

1. Płatność za egzamin może być dokonywana przez Klienta poprzez Sklep Internetowy Organizatora https://panienglish.pl/sklep-pani-english/ . Z regulaminem sklepu internetowego można zapoznać się pod adresem internetowym https://panienglish.pl/regulamin-sklepu/ .

Dostępne formy płatności to szybkie płatności w BlueMedia.

2. Płatności można również dokonać tradycyjnym przelewem bankowym. Klient przelewa na konto Organizatora kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego ze zgłoszenia. Dane potrzebne do przelewu:

KONTO BANKOWE: 30 1050 1562 1000 0097 3407 2813

bank ING Bank Śląski S.A.

NAZWA I ADRES SPRZEDAWCY:

PANI ENGLISH MONIKA PAŁUCKA  z siedzibą przy ul. Głównej 30, 33-100 Tarnów

TYTUŁ PRZELEWU: imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki Webinaru oraz imię i nazwisko KLIENTA (np. Rodzica lub Prawnego Opiekuna), adres e-mail, na który zostaną przesłane materiały i link do spotkania

UWAGA! Bardzo proszę przed wysłaniem przelewu sprawdzić poprawność podanego adresu e-mail, na który ma być wysłany link do Webinaru

3. Podane ceny Webinarów zawierają podatek VAT. 

§4 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po pobraniu Materiałów w formie treści cyfrowej, które są integralną częścią Webinaru, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Reklamacje dotyczące Webinaru można zgłaszać w formie:

– pisemnej na adres Organizatora;

– e-mailowej na adres: info@operon.pl.

4. Reklamacje zostają rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich doręczenia. 

§5 Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe przetwarzane w ramach Webinaru są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

3. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane w celu uczestnictwa w Webinarze jak również w innych celach określonych wskazanych przez Organizatora przy zbieraniu danych, w tym marketingu produktów i usług administratora danych oraz wysyłania newslettera drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe Uczestników nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skorzystania z niektórych ze sposobów płatności, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy.

5. Każdy ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W wypadkach prawem przewidzianych każdy może zażądać usunięcia jego danych osobowych.